Zhihu ask:Tại sao không đề xuất Việt Nam là một điểm đến du lịch?_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Yee Qian_________Vừa từ Hồ Chí Minh (VN) về, cũng chẳ