Zhihu aks:Bạn đã từng gặp những tra nữ tra đến mức độ thế nào ?(*Tra nữ : chỉ những người phụ nữ tồi tệ, cặn bã, ngoại tình )_________Group Weibo Việt Nam: c