webiste Phụ Nữ TỪ BIỆT CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, ĐỀU LẶNG YÊN KHÔNG TIẾNG ĐỘNG_________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Linh UôngẢnh: trong bài viết gốcCảnh báo: Bài rất