VŨ TRỤ NÀY CÓ THỂ LÃNG MẠN ĐẾN MỨC NÀO__________Group Weibo Việt Nam: ợc dịch: Manh Nha – 小萌芽__________【1】Thế giới sơ khai chỉ tồn tại Hidro và lõi hành tinh