Tin Tức Phụ Nữ aks:Tại sao bạn lại ủng hộ án tử hình ?_________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Hanna Hanna_________[ 6020 likes]Trước đây ở Mĩ có một bài báo rằng: có m