Series các vụ án (P5)_________P1: Weibo Việt Nam: ch bởi: Yee Qian_________Vụ án tên sát nhân hàng loạt Henry (P1).Hắn khai rằng đã giết 600 người, còn l