Những bình luận nổi bật từ NetEase Music (3)_________Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Manh Nha – 小萌芽Không cắt xén / repost khi chưa có sự đồng ý của mình!!!____