Làm về Market phải có thiên phú sao? Business sense có thể bồi dưỡng được không?_________Group webiste Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Huyna (_________Market có 2 năng lực q