Đồng nghiệp của bạn có thể hãm đến mức nào?[17k likes]______________ Group Weibo Việt Nam: ch bởi: Hằng Lê______________[17737 likes]Một lần đi công tác ở Bắ