Bạn có biết câu nói hài hước hay cà khịa nào không?______Group: Weibo Việt Nam "( ͡° ͜ʖ ͡°)"Fanpage: Weibo Việt NamDịch: Zu Nguồn: ng hợp, lược dịch