[462000 likes]#Những_sự_kiện_kì_dị_xảy_ra_ở_kí_túc_xáHãy nói xem ở kí túc xá của bạn đã xảy ra những chuyện kì dị gì ?_________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: