[𝙕𝙝𝙞𝙝𝙪]: 𝑪𝒐́ 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̆𝒏 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒐̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?_______________Group Phụ Nữ Việt Nam: ch bởi: Nguỵ Mỹ Linh_________